سفارش داروهای طب اسلامی

راه های درمان سفیدی چشم

راه های درمان سفیدی چشم

۵.۰ rating based on ۱,۲۳۴ ratings

متون ذیل پیرامون راه های درمان سفیدی چشم است که از بیانات آیت الله تبریزیان در سلسله دروس طب اسلامی خود مورخ 94/02/08 ذکر کرده ایم:

عطسه کردن از موارد پیشگیری سفیدی چشم راه های درمان سفیدی چشم

امام صادق (سلام الله علیه) می‌فرمایند: «کثره العطاس یأمن صاحبها من خمسه أشیاء : أولها الجذام ، والثانی الریح الخبیثه التی تنزل فی الرأس والوجه ، والثالث یأمن نزول الماء فی العین …»[1] 

ترجمه روایت:
«کسی که زیاد عطسه می‌کند از پنج چیز ایمن می‌شود، اول جذام، دوم باد خبیثی که در سر و صورت بوجود می‌آید، و سوم از نازل شدن آب در چشم ایمن می‌شود.» شاید بتوان گفت اگر کسی بوسیله انفیه اسلامی، عطسه مصنوعی بسازد باعث پیشگیری از آب‌مروارید و آب سیاه شود.

سوره حمد، دومین عامل پیشگیری بیماری سفیدی چشم راه های درمان سفیدی چشم

امام صادق (سلام الله علیه) می‌فرمایند: «الحمد، من قرأها إذا عطس مره ومسح بها وجهه، أمن من الرمد، والصداع، والبیاض فی العین، والجرب، والکلف، والرعاف»[2] 

ترجمه روایت:
«کسی که عطسه می‌زند اگر یک مرتبه سوره حمد را بخواند و صورتش را با آن مسح کند ایمن می‌شود از التهاب چشم، و میگرن، و سفیدی چشم، و گری، و سیاهی صورت، و خون‌دماغ شدن.» معلوم می‌شود که عطسه در پیشگیری از بیماری چشم نقش دارد.

سرمه نشادر بهترین درمان سفیدی چشم راه های درمان سفیدی چشم

ابن بسطام نقل می‌کند: «ان رجلا شکا إلیه بیاضا فی عینه ووجعا فی ضرسه وریاحا فی مفاصله فأمره ان یاخذ فلفلا ابیض ودار فلفل من کل واحد وزن درهمین ونشادر جید صافی وزن درهم واسحقها کلها وانخلها واکتحل بها فی کل عین ثلاثه مراود واصبر علیها ساعه فانه یقطع البیاض وینقى لحم العین ویسکن الوجع باذن الله تعالى ثم فاغسل عینیک بالماء البارد واتبعه بالاثمد[3] 

ترجمه روایت:
«کسی به امام صادق (سلام الله علیه) از سفیدی چشم، و دندان‌درد، و التهاب مفصل شکایت کرد، امام امر فرمودند فلفل سفید و دار فلفل از هرکدام دو درهم (شش و نیم گرم) و نشادر خوب و صاف یک درهم (سه و بیست و پنج صدم گرم) بگیر و هر سه را باهم آسیاب کن، و الک کن، و سرمه بکش در هر چشم سه میل، یک ساعت صبر کن، همانا سفیدی چشم را قطع می‌کند، و گوشت چشم را صاف می‌کند، درد چشم را تسکین می‌دهد، به اذن خدای متعال، سپس چشم‌ها را با آب سرد بشور، بعد از آن سرمه اثمد بکش.»

فلفل سفید در اصل همان فلفل سیاه است ولی طی فرآیندی سفید می‌شود، و دار فلفل یا فلفل دراز، نوعی فلفل به اندازه دو یا سه سانتیمتر و شبیه به چوب است.

نشادر شبیه سنگ مرمر است و جلوی سوختن را می‌گیرد و از این جهت جلوی تندی فلفل سفید و دار فلفل را می‌گیرد.

توجه شود که در بعضی روایات گفته می‌شود که داروها باید جداگانه آسیاب شوند ولی در بعضی دیگر مانند این روایت باید همه باهم آسیاب گردند و نکته دیگر اینکه معمولاً در روایات دفعات سرمه کشیدن فرد است ولی در این روایت سه مرتبه برای هر چشم و مجموعاً شش مرتبه می‌باشد.

و نیز در روایت آمده که یک ساعت صبر کن، زیرا این سرمه باعث سوزش می‌شود و برای اثر بخشی باید تا یک ساعت تحمل کرد البته ساعت در آن زمان شاید نصف مدت یک ساعتی باشد که امروز رایج است.

سرمه توتیا راه آسان درمان سفیدی چشم راه های درمان سفیدی چشم

در روایت آمده: «خذ توتیا هندی جزءا واقلیمیا الذهب جزءا واثمد جیدا جزءا لیجعل جزءا من الهلیلج الاصفر وجزءا من ملح اندرانى واسحق کل واحد منها على حده بماء السماء ثم اجمعه بالسحق فاکتحل به فانه یقطع البیاض ویصفى لحم العین وینقیه من کل عله باذن الله عزوجل.»[4]

ترجمه روایت:
«مردی به امام باقر (سلام الله علیه) شکایت کرد از سفیدی چشم، امام فرمودند مقداری توتیای هندی و اقلیما الذهب و سنگ سرمه اثمد خوب و هلیله زرد و نمک اندرانی، هرکدام را جداگانه آسیاب کن آن هم با آب آسمان، تمام آنها را جمع کن و دوباره آسیاب کن، با آن سرمه بکش، همانا سفیدی چشم را قطع می‌کند و گوشت چشم را صاف می کند و از هر مشکل آن را پاک می‌کند.»

توتیا سنگی آبی رنگ است که با آن سرمه می‌کشند و در این روایت مقید کرده که هندی باشد.

اقلیما الذهب ماده ایست که در دیواره کوره طلا جمع می‌شود. مراد از نمک اندرانی، نمک بلورین معروف به نمک ترکی است و شاید همان سنگ نمک باشد.

داروی شافیه طب اسلامی درمان بیماری سفیدی چشم راه های درمان سفیدی چشم

 در روایت آمده: «وإذا اتى علیه تسعه اشهر ینفع باذن الله من السدر … یؤخذ بدهن بزر الفجل على الریق بالبلبله والحمى الباطنه واختلاط العقل یؤخذ منه مثل العدسه بخل وبیاض العین تشربه على الریق بای وجه شئت عند منامک»[5]

ترجمه روایت:
«هرگاه نه ماهه شود برای بیماری هزیان‌گویی مفید است، با روغن تخم ترب در ناشتا مصرف کن، برای حدیث نفس، و گر گرفتگی، و اختلاط عقل، به اندازه عدس و با سرکه مصرف شود، و برای سفیدی چشم در ناشتا خورده شود به هر نحوی که می‌خواهی و در موقع خواب.»

این روایت نسخه دیگری دارد که می گوید: «به اندازه عدس با سرکه و سفیدی تخم مرغ» اگر نقل اول را قبول کنیم این دارو باید در ناشتا و موقع خواب برای سفیدی چشم استفاده شود و اندازه ذکر نشده البته با توجه به جمله قبلی شاید به اندازه عدس باشد، ولی اگر نقل دوم درست باشد این دارو برای سفیدی چشم نیست.

درمان بعدی سوره فصلت است، در روایت آمده: «من کتبها بماء المطر، ومحاها وسحق بمائها کحلا، واکتحل به، نفع من الرمد، والبیاض، وماء العین.»[6]

ترجمه روایت:
«کسی که این سوره را با آب باران بنویسد و سپس آن را پاک کند و با آب این سوره سرمه‌ای را آسیاب کند، و به چشم بکشد، برای بیماری ورم ملتحمه، و سفیدی چشم، و آب چشم مفید است.»

احتمالاً منظور از آب چشم، آب سیاه است نه آب‌مروارید، زیرا هیچگاه از آب‌مروارید به آب چشم تعبیر نشده است بلکه به آن سفیدی چشم گفته می‌شود.

البته در روایات داریم که آب بارن برای چشم مفید است و شاید مفید بودن این سوره صرفاً یک اعتقاد باشد زیرا این روایت از نظر سند ضعیف است و کتابش هم زیاد معتبر نیست.

سوره بینه را بنویسید و بنوشید تا از سفیدی چشم در امان باشید

در روایت آمده: «تسلم الحامل إذا شربت من مائها، وتعلق على صاحب الیرقان، وعلى صاحب بیاض العین، بعد ان یشربا من مائها»[7] 

ترجمه روایت:
«زن باردار اگر از آب این سوره بخورد به سلامت فارغ می‌شود، و به کسی که یرقان دارد آویخته شود، و برای کسی که سفیدی چشم دارد هم آب این سوره را بخورد و هم آن را همراه داشته باشد.»

البته این روایت هم از نظر اعتبار مانند روایت قبل است. اما وقتی در روایتی گفته شود که سوره‌ای نوشته شود و آب آن نوشیده شود، قاعدتاً باید با چیزی نوشته شود که پاک شود و خوردن آن ضرر نداشته باشد.

مواردی در روایات آمده که آیات را یا با زعفران یا تربت امام حسین (سلام الله علیه) یا زعفران و مشک باید نوشت و اینکه روی ظرف شیشه ای یا تخته و یا کتف گوسفند نوشته شود.

درمان سفیدی چشم با سرمه عناب راه های درمان سفیدی چشم

ابو الحصین روایت می‌کند: «کانت عینی قد أبیضت ولم أکن أبصر بها شیئا ، فرأیت علیا أمیر المؤمنین (سلام الله علیه) فی المنام ، فقلت : یا سیدی عینی قد آلت إلى ما ترى ، فقال : خذ العناب فدقه واکتحل به ، فأخذته ودققته بنواه وکحلتها به فانجلت عن عینی الظلمه ونظرت أنا إلیها فإذا هی صحیحه.»[8] 

ترجمه روایت:
«چشمم سفید شد و چیزی نمی‌دیدم، حضرت علی (سلام الله علیه) را در خواب دیدم و عرض کردم آقای من این چشم را می‌بینی به چه روز افتاده، امام فرمودند عناب را بگیر و آن را آسیاب کن و با آن سرمه بکش، من هم عناب گرفتم و با هسته خودش آسیاب کردم و سرمه هم کشیدم، تاری از چشمم برطرف شد و به چشمم نگاه کردم دیدم که سفیدی ندارد و صحیح و سالم است.»

بنابر آنچه در روایات ذکر شده باید دفعات سرمه کشیدن جمعاً فرد باشد، و باید سه یا پنج یا هفت مرتبه سرمه کشید و از چشم راست شروع کرد و به چشم راست هم ختم کرد.

نکته دیگر اینکه این روایت یک خواب است و خیلی اعتبار ندارد ولی از این جهت که شخص می‌گوید این کار را کرد و نتیجه گرفت، اعتبار کسب کند.

منابع:

  1. مکارم الاخلاق، رضی الدین أبی نصر الحسن بن الفضل الطبرسی، ص۳۵۵.
  2. مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری طبرسی، ج۸، ص۳۸۸.
  3. طب الأئمه، ابن سابور الزیات، ص۸۷.
  4. طب الأئمه، ابن سابور الزیات، ص۸۷.
  5. طب الأئمه، ابن سابور الزیات، ص۱۲۷.
  6. مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری طبرسی، ج۴، ص۳۱۳.
  7. مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری طبرسی، ج۴، ص۳۱۵.
  8. مکارم الاخلاق، رضی الدین أبی نصر الحسن بن الفضل الطبرسی، ص۱۷۶.
سلامت نویس وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *